HIGHokary hil önümlerini hödürleýäris

Aýratyn önümler

 • Support Grids Slotted Metal Profile Wire Wedge Wire Screen Filter

  Goldaw torlary, demirden ýasalan demir profil simini ...

  Goldaw gözenekleri çyzylan metal profil simli sim simli ekran süzgüji V şekilli profil siminden we uzynlyk direglerinden durýar.“Vshape” bölüminiň her bir kesişýän nokady petiklenmäniň öňüni alyp biler we päsgelçiliksiz suwuň bardygyna göz ýetirip biler.Yzygiderli ýeri has açyk meýdana eýedir we bu simlere girýän suwuň tizligini peseldip biler, birleşdirilen kebşirlenýär, şonuň üçin berk berkligi we gowy mehaniki häsiýeti bar.Gumlary has gowy süzüp biler ýaly, uly basyş astynda ekrana girýän çägelerden gaça duruň.

 • Industrial Filtration Hydraulic Filter ElementAir Filter CartridgeWater Filter Hydraulic Oil Filters

  Senagat süzgüçli gidrawlik süzgüç elementi ...

  Material:poslamaýan polat SUS 304, 304L, 316, 316L, mis, nikel, titanium

  Tor görnüşi:ýönekeý dokalan simli tor, egrilen dokalan simli tor, deşikli metal, giňeldilen tor.

  Gatlak No :köp gatlakly süzgüç turbasynda bir gatlak, iki gatlak ýa-da köp gatlak, poslamaýan poslamaýan polatdan ýasalan tor we adatça goldaýan tor we daşarky gorag örtügi üçin giňeldilen metal.

 • Suspended Platform

  Asylan platforma

  Gurluşyk gurluşyk materiallaryny ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşýäris.Esasy önümlerimiz ýokary belentlikdäki elektrik asma platformasy, dyrmaşmak skaflary, ykjam diň diňleri, 42-nji görnüşli aýlaw birikdirijisi, howpsuzlyk gulpy we dykyz göteriji we ş.m. önümleri dürli bahalary kanagatlandyryp bileris.Gaty önümçilik prosesi we hil gözegçiligi ýokary hilli önümi kepillendirýär we müşderilere ýokary hilli hyzmat berýär.

 • Managed 24*1000Base T(X) + 4*1000 /10000Base SFP fiber optic port Ethernet Switch

  24 * 1000Base T (X) + 4 * 1000/10000Base SF dolandyrylýar ...

  24 * 10/100/1000Base T (X) Ethernet portlary we 4 * 1000Base-FX ýa-da 10GE SFP süýümli optiki portlar.
  Ethernet artykmaç halka protokolyny goldaň (dikeldiş wagty≤20ms)
  Portshli portlaryň sim tizligini ugratmak mümkinçiligi habaryň ugradylmagyna päsgel bermeýär.
  802.1x tanamaklygy, VLAN goldawyny we tupan basyşyny goldaň.
  IEEE / 802.3x doly dupleks akymyna gözegçilik we Backpressure ýarym dupleks akym gözegçiligini goldaň.
  Aýlawy kesgitlemek we Port + IP + MAC baglanyşyk.
  Portuň traffigine gözegçilik we näsazlyk hadysasy
  WEB wizual interfeýsini goldaň, SNMP dolandyryşyny goldaň.
  Plagin we oýnamak üçin awtomatiki MDI / MDI-X krossoveri
  Artykmaç ýükden goramak we güýç ters polýarlygy goramak.
  Doly ýüklenen iş temperaturasynyň aralygy -20-70 range.
  19 ”1U Rack dakmak

 • Managed 4*1000Base T(X) + 2*1000Base SFP port Industrial Ethernet Switch

  4 * 1000Base T (X) + 2 * 1000Base SFP porty dolandyrylýar ...

  4 * 1000Base T (X) portlar + 2 Gigabit SFP portlary

  Portshli portlaryň sim tizligini ugratmak mümkinçiligi habaryň ugradylmagyna päsgel bermeýär.

  Plagin we oýnamak üçin awtomatiki MDI / MDI-X krossoveri

  Artykmaç halka protokolyny goldaň

  802.1x tanamaklygy, VLAN goldawyny we tupan basyşyny goldaň.

  Aýlawy kesgitlemek we Port + IP + MAC baglanyşyk.

  Portuň traffigine gözegçilik we näsazlyk hadysasy

  WEB wizual interfeýsini goldaň, SNMP dolandyryşyny goldaň.

  Doly ýüklenen işleýiş temperaturasynyň -40-dan 85 Support aralygynda goldaw beriň.

  Janköýer ýok, az energiýa sarp ediş dizaýny.

  EMC-4

  IP40 goragy

 • Throttle body

  Otly beden

  Oturdylýan bedeniň wezipesi, hereketlendiriji işleýän wagty howanyň kabul edilmegine gözegçilik etmekdir.EFI ulgamy bilen sürüjiniň arasyndaky esasy gepleşik kanaly.Düwürtik göwresi, klapan korpusyndan, klapandan, gazyk çekiji çybyk mehanizminden, siňdiriji pozisiýa datçiginden, işsiz tizligi dolandyrmak klapanyndan we ş.m. emele gelýär.Dwigatel sowuk we pes temperaturada işlese, gyzgyn sowadyjy turbanyň üsti bilen klapan plastinkasynyň doňmagynyň öňüni alyp biler.Ol kabul ediş manifoldynyň öňünde oturdylýar.

 • Oil pressure regulator

  Nebit basyşyny sazlaýjy

  Nebit basyşyny sazlaýjy, kabul edilýän köpugurly wakuumyň üýtgemegine görä injektora girýän ýangyç basyşyny sazlaýan, ýangyç basyşy bilen kabul ediş manifoldy basyşynyň üýtgemezligini saklaýan we dürli gazyk açylanda ýangyç basyşynyň basyşyny hemişelik saklaýan enjamy aňladýar.

 • High Quality 304 Stainless Steel Wire Mesh for Filtration

  Qualityokary hilli 304 poslamaýan polatdan ýasalan tor ...

  Poslamaýan polat materialyň aýratyn aýratynlyklary sebäpli poslamaýan polatdan ýasalan önüm, önümiň durnuklylygyny berk talap edýän pudaklarda köplenç ulanylýar, poslamaýan polatdan ýasalan magdan magdançylyk, himiýa, derman, nebit, metallurgiýa, tehnika, gorag, gurluşyk, senetçilik we beýleki pudaklar.

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • Hebei Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

Gysgaça düşündiriş :

1978-nji ýylda döredilen Hebei Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd., senagaty, tehnologiýany we söwdany birleşdirýän döwlet welaýat ýöriteleşdirilen daşary söwda korporasiýasydyr.40 ýyldan gowrak özgertme we ösüş bilen bu korporasiýa düýpli özgerişlikleri başdan geçirdi we import we eksport işi uly ykdysady kuwwata we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak ukybyna eýe bolmak bilen ajaýyp üstünlik gazandy.

Sergi çärelerine gatnaşyň

WAKALAR WE Söwda görkezişleri

 • Basics of Wire Mesh
 • The company sends teams to participate in Canton Fairs
 • The company organizes employee activities
 • Aligning with high-level global trade rules stressed
 • RCEP: Victory for an open region
 • Sim torunyň esaslary

  “Quote Wire Mesh” üçin haýyş, simmetrik boşluklar bilen yzygiderli parallel giňişlikleri emele getirmek üçin birleşdirilen we birleşdirilen ajaýyp simleriň birleşmeginden döredilen zawodda öndürilen önümdir.Sim ýasamakda ulanylýan birnäçe material bar ...

 • Kompaniýa Kanton ýarmarkalaryna gatnaşmak üçin topar iberýär

  107-nji (2010-a gatnaşyň) Kanton ýarmarkasyna 109-njy (2011-e gatnaşyň) Kanton ýarmarkasy Haryt maglumatyny saklaýanlara hödürläň ...

 • Kompaniýa işgärleriň işini guraýar

  Bahar Huangshan dagyna kompaniýa syýahaty ...

 • Tradeokary derejeli global söwda düzgünlerine laýyk gelmek nygtaldy

  Hünärmenleriň we işewür ýolbaşçylaryň pikiriçe, Hytaý ýokary derejeli halkara ykdysady we söwda düzgünlerine laýyk gelmek, şeýle hem Hytaýyň tejribesini görkezýän täze halkara ykdysady düzgünleriň döremegine has köp goşant goşmak üçin has işjeň çemeleşer.Şeýle ...

 • RCEP: Açyk sebit üçin ýeňiş

  Sevenedi ýyllap dowam eden marafon gepleşiklerinden soň, 1-nji ýanwarda sebitleýin hemmetaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamasy ýa-da iki yklymy öz içine alýan mega FTA-nyň RCEP-i başlandy. Bu 15 ykdysadyýeti öz içine alýar, ilat sany takmynan 3,5 milliard we jemi içerki önüm 23 trillion dollar. .32.2 pe ...